Light Khaki Orange Gold Metallic Epoxy Kitchen Countertop
Light Khaki Orange Gold Metallic Epoxy Kitchen Countertop
Light Khaki Orange Gold Metallic Epoxy Kitchen Countertop
Light Khaki Orange Gold Metallic Epoxy Kitchen Countertop
Light Khaki Orange Gold Metallic Epoxy Kitchen Countertop

Light Khaki With Orange Gold Highlights

LocationHigh Park Residences
TypeCondominium
CategoryResidential

Orange gold highlights on a light khaki base for our client’s kitchen countertop completes the luxurious feel of this home.

Quality aesthetics meant to last a lifetime with Metallic Epoxy Singapore.